northon@northon.sk
+421 901 910 622

Hľadáte spôsoby
ako posunúť svoje podnikanie
na novú úroveň?

Viete, že každý podnik do 250 zamestnancov má možnosť digitalizovať a inovovať svoje podnikanie vouchermi z plánu obnovy?
Vouchery možno čerpať každých 12 mesiacov do 31.12.2025 a za celé obdobie tak môžete získať až 90 000 €.

ČO SÚ VOUCHERY

základné informácie
Každá firma do 250 zamestnancov môže zlepšiť svoje podnikanie a ušetriť peniaze vďaka voucherom z Plánu obnovy, ktoré znamenajú rýchle financie na zlepšenie procesov, so spoluúčasťou len 15%.
Vouchery možno čerpať každých 12 mesiacov. Maximálna podpora je až 90 000 €.

Digitálny voucher

naštartuje Vašu digitálnu transformáciu
viac info

Inovačný voucher

Vám dodá know-how na zlepšenie procesov znalosťami
viac info

Máme skúsenosti

Naša ponuka je jednoduchá
Tím NORTHON má dlhodobú úspešnú spoluprácu s významnými hráčmi na trhu, ktorí prekonali mnohé podnikateľské výzvy a úspešne sa prispôsobili dynamike trhu.
Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, ponúkame vám naše bohaté know-how, cenné skúsenosti a inšpirácie, ktoré sme získali z doterajších projektov.
Sme pripravení pripraviť pre vás projekt v ktorom aplikujeme naše znalosti a skúsenosti na merateľné zlepšenie vášho podnikania.
NORTHON s.r.o. je overený poskytovateľ, zapísaný v zozname
oprávnených riešiteľov vedenom na Ministerstve hospodárstva SR pre:
1. Inovačné vouchery
2. Digitálne vouchery

Ak hľadáte spôsoby, ako posunúť svoje podnikanie na novú úroveň, chýbajú Vám časové, finančné alebo ľudské zdroje, ste TU správne.
Ako vám pomôžeme?

DIGITÁLNE PROJEKTY

Digitálna transformácia

Automatizácia
a digitálne procesy

Digitálna optimalizácia
interných procesov

Spracovanie
a analýza dát

Digitalizácia priemyslu
a kyberbezpečnosť

Naša oblasť podpory
Digitálna transformácia podporných a/alebo hlavných procesov.
ZNIŽOVANIE
ADMINISTRATÍVY
KYBER
BEZPEČNOSŤ
NEFINANČNÝ
REPORTING
PROCESNÝ
AUDIT
ESKALÁCIA A KOMUNIKÁCIA
ZAVEDENIE
eDOKUMENTÁCIE
Najčastejšie produkty digitalizácie
Riadenie projektov
Reporty výkonnosti
Digitalizácia formulárov

digitálne inšpirácie

DIGITÁLNA INŠPIRÁCIA #1:
Digitalizácia eskalácie interných požiadaviek
Problém

V organizácii vznikali veľké časové a tým aj finančné straty, kvôli zlým spôsobom, akými sa riešili vnútorné požiadavky. Telefónne rozhovory a bežné chatovacie aplikácie spôsobovali problémy. Požiadavky sa zadávali, ale neboli riadne vyhodnocované podľa dôležitosti. Chýbala spätná väzba a správne zdieľanie informácií a rozhodnutí. To preťažovalo niektorých zamestnancov a iných robilo neefektívnymi.

Riešenie

• Skúmali sme súčasný proces riešenia požiadaviek.
• Experti definovali nový spôsob riešenia a vytvorili jasné procesné kroky.
• Vytvorili sme riadený systém v aplikáciách MS Outlook a MS Teams.
• Vytvorili sme príručku, ako správne riešiť požiadavky.
• Komunikovali sme tieto zmeny so zodpovednými ľuďmi.

Náš prínos
Nesprávna
eskalácia požiadavky
pred
30 min
po
10 min
Úspora pracovného času
Nesprávne
riešenie požiadavky
pred
15 %
po
5 %
Redukcia chýb
Nesprávne
komunikačné kanály
pred
40 %
po
10 %
Efektívnejšia komunikácia
Spracovanie
urgentných požiadaviek
pred
24 hod
po
6 hod
Zníženie času reakcie
DIGITÁLNA INŠPIRÁCIA #2:
Elektronizácia a unifikácia procesu firemnej administratívy
Problém

Organizácia potrebuje zlepšiť spôsob, akým pracuje s internými dokumentmi. Súčasný postup je neefektívny, čo spomaľuje prácu a spôsobuje chyby, čo firma pocítila na zvýšených prevádzkových nákladoch a miere nesprávnych výstupov. Dokumenty sú často zastarané a ťažko dostupné. To nás stojí veľa času a peňazí.

Riešenie

• Skontrolovali sme súčasné dokumenty a ich spracovanie.
• Navrhli sme nový spôsob práce s dokumentmi a vytvorili plán na zavedenie zmien.
• Vytvorili sme jednotný vzhľad dokumentov, zlepšili údaje a vytvorili digitálne formuláre pre jednotlivé úkony. Zaviedli sme centrálne úložisko pre dokumenty a zabezpečili ochranu dát. Taktiež sme vytvorili návody pre používateľov.
• Informovali sme zamestnancov o zmenách a poskytli sme podporu pri zmene systému.

Náš prínos
Spracovanie
jedného dokumentu
pred
120 min
po
30 min
Úspora času spracovania
Chyby
v spracovaní dokumentov
pred
14 %
po
3 %
Zníženie chýb
Zastaranosť
dokumentov
pred
22 %
po
5 %
Zníženie obsolentnosti dokumentov
Náklady
na tlač a archiváciu
pred
5 000 €
po
900 €
Zníženie nákladov
na tlač a archiváciu
DIGITÁLNA INŠPIRÁCIA #3:
Elektronizácia procesu prevencie incidentov
Problém

V období častých bezpečnostných incidentov v organizácii zistili, že doterajšie metódy vyšetrovania a informovania nestačia, keďže vznikali časové straty, ktoré viedli k zvýšeným nákladom. Fyzické doručovanie dokumentov a informácií je pomalé a neefektívne. Chýbal rýchly a flexibilný spôsob získavania príčin incidentov, priebehu vyšetrovania a jasných záverov pre manažérske rozhodovanie.

Riešenie

• Skúmali sme súčasný proces riešenia incidentov a analyzovali internú dokumentáciu.
• Identifikovali sme reálne potreby a vytvorili sme procesný diagram.
• Navrhli sme nový prístup a technologické úpravy, vrátane komunikačných nástrojov.
• Vytvorili sme jednotné šablóny pre audit bezpečnosti, manažérske správy a záverečné správy, pracovný postup v digitálnom prostredí a zlepšili vizuálnu komunikáciu.

Náš prínos
Vyšetrovanie
jedného incidentu
pred
7 dní
po
2 dni
Vyššia rýchlosť vyšetrovania
Rýchlosť
informovania
pred
2 dni
po
2 hod
Vyššia rýchlosť informovania
Neefektívne
opatrenia
pred
40 %
po
10 %
Efektívnosť
rozhodovania manažmentu
Náklady
na vyšetrovanie
pred
20 000 €
po
10 000 €
Zníženie nákladov
na vyšetrovanie
DIGITÁLNA INŠPIRÁCIA #4:
Digitalizácia reportingu výkonnosti
Problém

Bolo potrebné vytvoriť a implementovať jednotný elektronický systém na reportovanie hlavných prevádzkových procesov, pretože organizácií vznikali veľké neefektivity spôsobené nesprávnym alebo žiadnym reportovaním. Nový systém mal obsahovať určenie dôležitých ukazovateľov výkonnosti a umožniť záznam a hodnotenie týchto ukazovateľov v pobočkách s riadeným prístupom.

Riešenie

• Skúmali sme existujúci spôsob reportovania.
• Vybrali sme a prispôsobili nové ukazovatele podľa štandardu ISO 30414.
• Vytvorili sme viacvrstvové užívateľské rozhranie v aplikácii MS Excel.
• Vytvorili sme manuál a používateľskú príručku podľa ISO 9001.
• Informovali sme zamestnancov a zabezpečili podporu.

Náš prínos
Čas spracovania
a hodnotenia
pred
4 hod
po
1 hod
Úspora času pri spracovaní údajov
Chyby
v zadaných údajoch
pred
24 %
po
5 %
Zníženie chýb
v dátach
Počet
spracovateľov
pred
2,5
po
1
Efektívnejšie
využitie zamestnancov
Náklady na spracovanie
údajov
pred
24 hod
po
6 hod
Zníženie nákladov
na vyšetrovanie
Ak hľadáte spôsoby, ako posunúť svoje podnikanie na novú úroveň, chýbajú Vám časové, finančné alebo ľudské zdroje, ste TU správne.
Ako vám pomôžeme?

INOVAČNÉ PROJEKTY

Zlepšovanie procesov novým know-how

Prenos znalostí
do praxe

Vylepšenia existujúcich
procesov

Aplikácia znalostí
a technológií

Vyhľadanie (audit)
príležitostí

Naša oblasť podpory
Inovácie a optimalizácie podporných a nevýrobných procesov.
ĽUDSKÉ ZDROJE
KORPORÁTNA
SPRÁVA
COMPLIANCE
PRODUKTIVITA
A FLEXIBILITA
REPORTING
VÝKONNOSTI
ESG
Najčastejšie produkty digitalizácie
Analýza / Audit procesu
Štandardizácia procesov
Aplikácia nového procesu

INOVAČNÉ inšpirácie

INOVAČNÁ INŠPIRÁCIA #1:
Zvýšenie produktivity práce
Problém

Zamestnanci trpeli nízkou motiváciou a chýbajúcou ochotou zlepšovať sa, čo spôsobovalo zlyhania výrobného procesu, nekvalitnú prácu a nárast nákladov. Tento problém ovplyvňoval konkurencieschopnosť organizácie.

Riešenie

• Analyzovali sme súčasný model odmeňovania a zhodnotili jeho finančný vplyv.
• Identifikovali sme kľúčové oblasti so stratami produktivity.
• Vyvinuli sme systém odmeňovania zameraný na podporu kľúčových zručností.
• Implementovali sme nový systém do riadiacich procesov a kolektívnej zmluvy.
• Komunikovali sme zmeny s manažérmi cez workshop.

Náš prínos
PRIEMER
NA TÍMOVÉ Nhod
pred
500 Nhod
po
580 Nhod
Zvýšená produktivita
Hodnota
opráv nekvality
pred
20 000 €
po
15 000 €
Redukcia chýb
objem
prestojov
pred
8
po
4
Znížené množstvo prestojov
Spokojnosť
s pracovnou situáciou
pred
40 %
po
70 %
Zlepšená pracovná morálka
INOVAČNÁ INŠPIRÁCIA #2:
Štandardizácia procesu riadenia výkonnosti „Performance Management“
Problém

Spoločnosť nemala zvládnuté efektívne riadenie výkonnosti ľudských zdrojov, keďže nesprávne KPI neumožňovali presné zhodnotenie stavu. Táto situácia viedla k neefektívnym rozhodnutiam a oslabovala konkurencieschopnosť firmy.

Riešenie

• Definovali sme ciele na základe firemnej stratégie pre vytvorenie KPI pre riadenie výkonnosti.
• Vytvorili sme KPI podľa štandardu ISO 30414, prispôsobené potrebám spoločnosti.
• Aktualizovali sme smernice pre riadenie ľudských zdrojov a preškolili manažérov.
• Vytvorili sme elektronický nástroj na zaznamenávanie a spracovanie údajov o výkonnosti, vytvorili štandardné výstupy a plán pre situácie vyžadujúce rýchlu reakciu.

Náš prínos
Priemerný čas
na nábor
pred
60
po
45
Zníženie času potrebného
na nábor
Personálne
náklady ročne
pred
70 000 €
po
45 000 €
Zníženie operatívnych nákladov
Čas na nábor
a zabezpečenie
pred
55 dní
po
30 dní
Zníženie času spracovania požiadaviek
Cieľ výkonnosti
náboru
pred
71 %
po
85 %
Zvýšenie produktivity zamestnancov
INOVAČNÁ INŠPIRÁCIA #3:
Vývoj a zavedenie manažmentu normovania práce
Problém

Firma zistila, že jej používané pracovné normy neprinášajú želané zlepšenie v nákladoch na produkciu a slabých miestach. Nedostatok riadneho procesu zavádzania a aktualizácie týchto noriem spôsoboval nesprávne vyhodnocovanie efektívnosti a chýbajúce trvalé zlepšovanie.

Riešenie

Bolo vyvinuté a zavedené nové riešenie pre zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce.

To zahŕňalo:
• Analýzu histórie používania noriem.
• Identifikáciu potrieb interných procesov na určenie noriem.
• Vytvorenie nových noriem so zohľadnením pracovných podmienok a právnych predpisov.
• Tréning zamestnancov o nových normách a ich používaní.

Náš prínos
Frekvencia sporov
mesačne
pred
20
po
5
Zníženie rizika sporov
so zamestnancami
Čas školenia
mesačne
pred
4 hod
po
2 hod
Zníženie času na školenia zamestnancov
Náklady na zmenu
normy
pred
20 000 €
po
3 000 €
Zníženie nákladov podpory
Čas potrebný na zmenu
normy
pred
12 hod
po
4 hod
Časová úspora pri zavádzaní
INOVAČNÁ INŠPIRÁCIA #4:
Zníženie fluktuácie nových pracovníkov
Problém

V existujúcom procese firmy sa prejavovala vysoká fluktuácia zamestnancov v krátkom časovom rámci, čo spôsobovalo nákladné investície do náboru a neplánované prestoje vo výrobe. To zhoršovalo kvalitu výroby a narušovalo dodávky pre zákazníkov.

Riešenie

• Preskúmanie a analýza faktorov vedúcich k vysokým odchodom zamestnancov.
• Určenie kľúčových zručností a požiadaviek na nových zamestnancov.
• Vytvorenie špecifického programu s tréningami, zameraním na firemnú kultúru a efektívnou spätnou väzbou pre neustále zdokonaľovanie.
• Vyškolenie trénerov pre onboarding a zavedenie nových postupov a kontrol.
• Informovanie zamestnancov prostredníctvom prezentácií a komunikačných stretnutí.

Náš prínos
Fluktuácia nových
zamestnancov
pred
45 %
po
18 %
Zníženie
fluktuácie
Čas na dosiahnutie plnej produktivity
pred
4 mes
po
1,5 mes
Zrýchlenie nábehu nového zamestnanca
Náklady na nábor
a zaškolenie
pred
2 500 €
po
1 500 €
Zníženie nákladov podpory
Pravidelná spätná
väzba
pred
N / A
po
85 %
Pozitívna spätná väzba
Ak hľadáte spôsoby, ako posunúť svoje podnikanie na novú úroveň, chýbajú Vám časové, finančné alebo ľudské zdroje, ste TU správne.
Ako vám pomôžeme?

Ako pomôžeme my

Naša pomoc je viac ako len projekt
Presne podľa Vašej firmy nájdeme vhodný proces, zabezpečíme administráciu projektu a zrealizujeme projekt.
ADMINISTRÁCIA
Spracovanie a podanie
žiadosti
Uzatvorenie zmluvných
vzťahov
Dohľad advokáta
REALIZÁCIA
Výber projektu
Posúdenie stavu a
akčný plán
Realizácia aktivít
Presadenie zmeny
PODPORA
Možnosť pokračovania v ďalších zlepšeniach
Vyhodnocovanie
implementácie
Dodanie nových riešení
REFERENČNÍ KLIENTI
Pridajte sa k naším spokojným klientom
kontaktovať

O nás

NORTHON | Business Partner.
Vaša najlepšia voľba pre inovačné a digitálne projekty

Sme presvedčení, že NORTHON s.r.o. je správnym partnerom pre vaše projekty v oblasti inovácií a digitalizácie. Naša skúsená skupina odborníkov je špeciálne zladená s potrebami projektov, a máme bohaté referencie v tejto oblasti.

Naše doterajšie výsledky potvrdzujú našu zručnosť, byť spoľahlivým partnerom pre všetky veľkosti projektov; pričom sme spolupracovali s klientmi rôznych typov, od malých a stredných podnikov až po veľké korporácie.

V našom tíme nájdete skúsených profesionálov z rôznych oblastí, ako sú ľudské zdroje, podnikový manažment, interný audit, právo a iné. Táto pestrosť nám umožňuje ponúkať riešenia, ktoré zlučujú technickú excelentnosť s podnikovým porozumením.

Naša povesť je pevná a podložená spokojnými klientmi, ktorí ocenili našu odbornosť, profesionalitu a prispôsobivosť. Našim zákazníkom sme poskytovali kvalitné služby, ktoré im pomohli dosiahnuť ich ciele a posunúť sa vpred.

Ak sa nachádzate v hľadaní partnera na realizáciu inovačných alebo digitálne projektov, NORTHON s.r.o. je tu pre vás. Naše poslanie spočíva v tom, aby sme vám pomohli v každom kroku vášho projektu – od začiatku až po koniec. Ponúkame komplexné služby a vedenie, ktoré vám umožnia dosiahnuť skutočnú pridanú hodnotu vo svete inovácií a digitalizácie.

NORTHON s.r.o. je overený poskytovateľ, zapísaný v zozname
oprávnených riešiteľov vedenom na Ministerstve hospodárstva SR pre:
1. Inovačné vouchery
2. Digitálne vouchery

Spoznajte náš tím

Spoľahnite sa na odborníkov
JUDr. Michaela H. Nováková, LL.M.
Advisory Consultant
michaela.hrivnaknovakova@northon.sk
Mgr. Ivan Kojnok
Business Consultant
Ivan.kojnok@northon.sk
Mgr. Tomáš Kubáň
Advocate Consultant
tomas.kuban@northon.sk
Mgr. Silvia Mokošáková
Advisory Consultant
silvia.mokosakova@northon.sk
JUDr. Ing. Vladimír Hrivnák, LL.M.
Advisory Consultant
vladimir.hrivnak@northon.sk

Zostaňme v kontakte

Nečakajte a dohodnime si predbežnú konzultáciu čím skôr, aby ste získali maximum. Spojte sa s nami telefonicky alebo nám pošlite správu.
Tešíme sa na spoluprácu
+421 901 910 622
Kontaktny form
Radlinského 1716,
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
northon@northon.sk
+421 901 910 622
Užitočné odkazy
Dôležitá informácia

Sme overený poskytovateľ, zapísaný v zozname oprávnených riešiteľov vedenom na Ministerstve hospodárstva SR pre:

1. Inovačné vouchery
2. Digitálne vouchery

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

envelopewarningcheckmark-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram